حقوق

دانلود نمونه کامل متن مبایعه نامه

ماده ۱- مشخصات طرفین قرارداد

الف) فروشنده: آقای ……. فرزند ……. به شماره شناسنامه …….  صادره از …….  و کد ملی ……. متولد …….  ساکن: …….

مشاوره حقوقی فوریمشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ب) خریدار: ……. فرزند …….  به شماره شناسنامه ……. صادره از ……. کد ملی ……. ساکن: …….

ماده ۲- موضوع و مشخصات مورد معامله

انتقال تمامی شش‌دانگ مالکیت اعیان و عرصه و بنا و کلیه حقوق عینی، فرضی، تصوری و منافع یک قطعه زمین به مساحت …….  مترمربع واقع در استان ……. جزء پلاک ثبتی ……. فرعی از …….  اصلی واقع در بخش ……. به نشانی: …….

ماده ۳- ثمن مورد معامله

ثمن معامله به‌طور مقطوع ……. ریال معادل …….  تومان تعیین گردید.

ماده ۴- نحوه پرداخت ثمن

از کل مبلغ ثمن ……. ریال معادل …….  تومان به خریدار فی‌المجلس پرداخت گردید و خریدار اقرار به دریافت آن نمود.

ماده ۵- شرایط مربوط به تنظیم سند

۱-۵. طرفین متعهد شدند در تاریخ ……. در دفترخانه اسناد رسمی که خریدار طبق نامه پستی دوقبضه پیشنهاد می‌نماید ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد نسبت به تنظیم سند رسمی وکالت مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.

۲-۵. چنانچه مورد معامله دارای هر نوع وام باشد فروشنده قبل از تنظیم سند متعهد و ملزم به فک رهن می‌باشد در ضمن اگر صلح حقوق در سند ذکر شده باشد قبل از تنظیم هرگونه قرارداد از بانک استعلام شود.

۳-۵. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند گواهی عدم حضور در دفترخانه صادر می‌گردد.

۴-۵. عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجهز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد.

ماده ۶- شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۶. فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ……. با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره‌برداری کامل از مورد معامله را برطرف نماید. کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم بر عهده فروشنده خواهد بود.

۲-۶. درصورتی‌که معلوم گردد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبی بوده و قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نمی‌باشد و یا بعد از استعلام شهرداری ملک مورد معامله در مسیر بلوار با طرح‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و … قرار داشته باشد فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغ یک‌صد میلیون تومان ریال بابت خسارت وارده به خریدار پرداخت نماید.

ماده ۷- آثار قرارداد

۱-۷. فروشنده متعهد است حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزهای لازم از مراجع مختلف را در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری، اداره اوقاف، دارایی، شهرسازی، اداره آب و فاضلاب، تأمین اجتماعی، برق، گاز و مخابرات و غیره را اخذ نماید و کلیه بدهی‌های احتمالی در خصوص توابع اعیان، مستحدثات، و امکانات موجود در مورد معامله را تسویه نماید.

۲-۷. هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی، شهرداری، اداره اوقاف به عهده فروشنده است و هزینه‌های حق‌الثبت و حق‌التحریر به عهده خریدار و فروشنده می‌باشد.

۳-۷. قیمت مورد معامله در ماده ۳ این قرارداد به‌هیچ‌عنوان و به جهت نوسان قیمت‌ها و یا تورم قابل‌تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای طرفین قرارداد متصور نمی‌باشد.

۴-۷. کلیه خسارات از حمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.

۵-۷. در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده است وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و درصورتی‌که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازاء هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت فوق علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل‌جمع است.

۶-۷. پس از احراز هویت یکدیگر و کلیه اوراق مربوطه به رؤیت و قبولی طرفین قرارداد رسیده و با امضاء رونوشت (فتوکپی) اوراق مزبور به این امر اقرار نموده‌اند.

ماده ۸- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی مندرج در قرارداد می‌باشد و در صورت تغییر نشانی از هر طرف که باشد باید حداکثر ظرف مدت یک هفته به اطلاع طرف دیگر برسد در غیر این صورت کلیه ابلاغ‌ها و اخطارها به نشانی مندرج در این قرارداد ابلاغ می‌گردد و هرگونه اخطار و ابلاغ از طریق ارسال نامه سفارشی (دوقبضه) می‌باشد.

ماده ۹- تاریخ و محل انعقاد قرارداد

این قرارداد در تاریخ ………. در محل اقامتگاه خریدار فروشنده مطابق مقررات قانون مدنی ایران تنظیم و از تاریخ امضاء آن بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۰- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۱۲ بند در ۳ نسخه متحدالشکل و متحد المتن تنظیم و پس از امضاء با اعتبار یکسان بین طرفین مبادله گردید.

شهود۱                                     شهود۲

فروشنده                                        خریدار

منبع : وکیل تاپ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *