حقوق

بیع قطعی با سرقفلی مغازه با قید تعهد تخلیه و تحویل

به گزارش راه پایدار: «بیع قطعی» منظور بیعی است که در آن شرط و تعهد جداگانه ای نیامده باشد. به عبارت دیگر بیعی که بدون شرط واقع شود را «بیع قطعی» می گویند. در اینجا ما نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه با تعهد تخلیه و تحویل نمودن را آورده ایم. در این قرارداد ضمن انتقال ملک تجاری، حق سرقفلی نیز به تبع آن منتقل می گردد. قرارداد انتقال و یا فروش سرقفلی از مهم ترین قراردادهایی است که به کار گرفته می شود.  برای فروش سرقفلی یک ملک، باید مواردی را رعایت نمود از جمله: اطلاع به مالک در صورت عدم حق انتقال به غیر و اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت.  انتقال اختیاری، از جمله طرق انتقال سرقفلی است که طی آن سرقفلی یک ملک به طور اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی. در اینجا نمونه ای از قرارداد انتقال ارادی سرقفلی ضمن بیع را می بینیم.

دانلود نمونه قرارداد بیع قطعی

فروشنده: خانم/ آقای:             فرزند آقای                         و نام مادر خانم           دارای شناسنامه شماره                               صادره از                           متولد                      ساکن:

خریدار: خانم/ آقای:               فرزند آقای                        و نام مادر خانم           دارای شناسنامه شماره                                       صادره از                            متولد                      ساکن:

مورد معامله: تمامت شش دانگ یکباب ساختمان مشمل بر یکباب خانه مسکونی و یکباب مغازه احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت                            متر مربع دارای پلاک                       فرعی از                  اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی               از اصلی مرقوم واقع در اراضی            بخش ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ   /   /   ۱۳ صفحه                    جلد            به شماره چاپی            صادره           به نام بایع و انتقالی از دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران به عنوان معوض) و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدون استثناء و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده                و آب شماره اشتراک         و گاز شهری شماره شناسائی              منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

قیمت: مبلغ                        ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم فروشنده گردیده باقراره.

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رؤیت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردید. مورد معامله را تماماً و سالماً در تاریخ      ماه یکهزار و سیصد و      ۱۳ شمسی تخلیه نموده و طبق یک برگ قبض رسمی صادره این دفترخانه در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ       ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده / ۱۰ روز از طریق این دفترخانه جهت صدور اجرائیه برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده اقدام نماید والا باید به دادگاه صالحه رجوع کند همچنین فروشنده متعهد به تأدیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آن را تأدیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول کند.

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسائی فروشنده گردید.

مبلغ              ریال حق الثبت طی فیش شماره                   به بانک ملی ایران شعبه                   تأدیه و قبض حق التحریر بشماره                     تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:                                           سری (                   ).

تاریخ:                                 ماه یکهزار و سیصد و                                ۱۳ شمسی

محل امضاء:

منبع : وکیل تاپ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *