خبرنامه

اصول اساسی دموکراسی

➖نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛
➖آزادی بیان افکار عمومی و اتکای حکومت به آن؛
➖وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی؛
➖اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی؛
➖محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی؛
➖ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی؛
➖امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی
➖ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛
➖ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛
➖ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛
➖ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛
➖اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛
➖ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛
➖ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.
منبع،اد بیات،فلسفه و سینما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *